Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

Amaç:

EaZy Solutions’un tüm ticari faaliyetlerinde ve ilişkilerinde rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı ile doğruluk, şeffaflık, açıklık ve uygunluk kültürünün sürekli iyileştirilmesi noktasındaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulmasıdır.

Kapsam:

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası EaZy Solutions faaliyetlerinde şirket üst yönetimi dâhil tüm çalışanlarını ve şirket adına hareket eden ve / veya hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

Tanımlar:

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet, bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Uygulama:

EaZy Solutions çalışanlarına rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi ile ilgili gereklilikler hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız Doğrultusunda Başlıca İlkelerimiz;
• Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli olan rüşvetle mücadele yasa ve düzenlemelerine uymak.
• Rüşvetle mücadele risklerini tespit ederek değerlendirip gerekli aksiyonları almak, hedefleri koymak, gözden geçirmek ve bu hedeflere ulaşmak amacı ile bir çerçeve sağlamak.
• Kolaylaştırma ödemeleri de dahil olmak üzere her türlü rüşvete engel olmak.
• Etik kurallarımızda belirlenen standartlar sınırında olmak koşulu ile Hediye, Ağırlama, Bağış, Sponsorluk, Temsil ve benzeri faaliyetlerinde herhangi bir çıkar çatışması algısı yaratmamasına dikkat etmek.

Hediyeler, Ağırlama, Temsiller Ve Benzeri Faydalar: Hediyeler ve ağırlama kabulü içerideki ve dışarıdaki çıkar çatışmalarının önlenmesi için belirlenmiş ve sınırlandırılmıştır. Nakit veya nakit eşdeğerleri taşıyan, bir usulsüzlük izlenimi yaratabilecek ya da öyle algılanabilecek, bir kararı etkilemek veya gizli bir bilgi almak karşılığı hediye verilmemekte ve kabul edilmemektedir. Makul değerde ve süreklilik arz etmeyen bir hediye, iş amaçlı ağırlama ikramları veya ağırlama faaliyeti, çıkar çatışmasına sebebiyet vermeden iyi niyet çerçevesinde sunulmakta ya da kabul edilmektedir.

Çıkar Çatışmaları: EaZy Solutions çalışanları ve bu politikanın kapsamındaki tüm ilgili taraflar görevlerini tarafsız ve etik kurallarına uygun olarak yerine getirmelerini etkileyen veya etkileyebilecek parayla ölçülebilir olan veya olmayan her türlü menfaati ve onlarla ilgili çıkar çatışmasından ya da çıkar çatışması olarak algılanabilecek unsurlardan kaçınmalıdır.

Bağış, Yardım ve Sponsorluklar: Bir kararı EaZy Solutions lehine etkileyebilecek ya da makul düşünüldüğünde etkilediği algısı yaratabilecek siyasi bağışlar ve hayır bağışları yapılması yasaktır.
Şirket tarafından yapılacak yardım amaçlı bağış ve sponsorlukların şirket politikalarına ve yürürlükteki yerel kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kayıtların Tutulması:

EaZy Solutions her türlü hesap, fatura ve belgeyi mevcut yasal düzenlemelere uygun eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altına alarak muhafaza eder.
Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da diğer ticari kayıtlar ve bu kayıtlara ilişkin belgeler üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması için gerekli önlemleri alır ve kontrolleri sağlar.

İhlallerin Bildirilmesi:

Şüpheli durum bildirimlerinin gizlilik ve güvenle değerlendirilmesi; tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle Etik Kurulu tarafından yürütülür. Bildirimler [email protected] veya [email protected] e-posta adreslerine yapılmaktadır.